Regulamin sklepu internetowego DietSet.pl

§  1 Postanowienia ogólne

1.  Serwis Internetowy dostępny pod adresem dietset.pl prowadzony jest przez spółkę MPL Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach przy ulicy Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261676, NIP: 5130118010, REGON: 120285254.

2.      Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3.      Klient może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:

a.      adres poczty elektronicznej: kontakt@dietset.pl

b.      numer telefonu: 60 00 16 49

c.      adres do korespondencji: 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1

4.     Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5.    Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może się wiązać z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.

6.      Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.

a.      komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b.      dostęp do poczty elektronicznej;

c.      przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;

d.      włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7.   Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.

§ 2 Usługi i warunki świadczenia usług

1.   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.

2.      Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Klient.

3.      Warunki korzystania z formularza zamówień:

a.      składanie zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówień, w ramach konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;

b.      złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Kupuję i płacę” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Kupuję i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzonych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;

c.      klient zobowiązany jest podać w Formularzu zamówienia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. rodzaj diety, okres przez jaki dieta ma być dostarczana, datę rozpoczęcia, sposób płatności;

d.      Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Klienta.

4.      Warunki korzystania z Konta:

  1. w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:

                                 i.     wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;

                                 ii.     kliknąć pole „Zarejestruj”;

                                iii.     potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;

  1. Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;
  2. Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  3. Klient może posiadać tylko jedno aktywne Konto. Klient nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  4. Klient zobowiązany jest uaktualnić dane wskazane w ustępie 1 w przypadku, gdy staną się one nieaktualne;
  5. Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Klient może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 1. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 3 Warunki zawierania umowy o świadczenie Usług

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Oferta dotycząca posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym dietset.pl. Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.
 3. Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym.
 5. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu, że rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Klienta, jeśli ma ona miejsce do godz. 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Klienta, jeśli ma ona miejscu po godz. 14:00.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości „Potwierdzenie zamówienia”.
 8. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.

§ 4 Zmiana, wstrzymanie realizacji i rezygnacja ze świadczonej Usługi

 1. W przypadku chęci zmiany świadczonej Usługi, Klient może skierować dyspozycję zmiany za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kontakt@dietset.pl. Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 2. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 3. W przypadku wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja opłaconej Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi.
 4. W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kontakt@dietset.pl Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 5. W przypadku przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi, Usługodawca przestaje świadczyć Usługę:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 6. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.
 7. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§ 5 Płatność

1.      Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej Umowy o świadczenie Usług za pomocą płatności online za pośrednictwem systemu http://tpay.com.

2.      Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze wskazanym w Serwisie Internetowym, w zakładce https://dietset.pl/strefa-dostaw.
 2. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 
 3. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.
 4. Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazany jest dzień rozpoczęcia dostawy, okres dostawy oraz adres, od poniedziałku do soboty w godzinach 4:00-6:30.
 5. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług obejmuje także niedzielę, dostawa obejmująca dwa dni realizowana jest w  sobotę. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta. 
 6. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.

§ 7 Rękojmia za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot świadczonych Usług przygotowane bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: kontakt@dietset.pl lub pisemnie na adres: 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  • dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  • określenie z jakim roszczeniem występuje Klient.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 i 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 r.

 

Catering dietetyczny DietSet

od 1 lipca zawieszamy działalność

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY NASZYM KLIENTOM !!!

zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego cateringu na skybistro.pl